خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / لغات و اصطلاحات / خودرو بارکش چیست؟

خودرو بارکش چیست؟

عناوین این مطلب :

خودرو بارکش چیست : اصطلاحاتی که در آیین نامه و دستورالعمل های راهنمایی و رانندگی به کار رفته اند دارای معانی خاصی هستند که ما در این مطلب به برسی برخی از آنها می پردازیم. ما سعی کردیم مجموعه‌ای جامع  از سوالات آیین نامه اصلی جمع‌آوری کنیم که بارها توسط مربیان و افسران با تجربه بررسی و اصلاح شده تا با امکان وجود کوچکترین اشتباه را به حداقل می‌رساند. این مجموعه جهت رفاه حال شما به صورت رایگان در اختیار شما گذاشته می‌شود. نمونه سوالات آیین نامه  را به رایگان و با خیال راحت دانلود کنید و از کیفیت بالای آن لذت ببرید.

خودرو بارکش چیست

خودرو بارکش چیست

هر نوع خودرویی که برای حمل بار ساخته شده است ، و دارای انواع زیر است :

ﮐﺎﻣﯿﻮن

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎری ﮐﻪﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪﮐﺸﻨﺪه ﻣﺘﺼـﻞ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن اﺗﺎق دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع دﯾﻮاره ﻣﻘﺎوم اﺗﺎق ﺑﺎر آن از ﮐﻒ اتاق ۱/۵ ﻣﺘـﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻟﺒﻪ دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔـﺎع دﯾـﻮاره ﻣﻘـﺎوم اﺗـﺎق ﺑـﺎر آن از ﮐـﻒ اتاق ۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﯿﻐﻪ دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻐﻪ ای ﻃﻮﻟﯽ ﺑـﻪ دو ﻧﯿﻤـﻪ ﻣﺴـﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه .

ﮐﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن 

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن دﯾﻮاره ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻘﻒ دار(ﻣﺴﻘﻒ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽﮐـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺨﭽﺎل دار

ﮐﺎﻣﯿﻮنﺳﻘﻒ داری ﮐﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎر آن دارای ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺳـﺮد ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﺎﻧﮑﺮ(ﺑﺎری ﻣﺨﺰﻧﯽ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮای ﺣﻤﻞ اﻧﻮاع ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻮﻧﮑﺮ

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑـﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮای ﺣﻤـﻞ اﻧـﻮاع ﺟﺎﻣﺪات ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ (ﻓﻠﻪ ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ(ﻣﯿﮑﺴﺮ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و دارای دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ

ﮐﺎﻣﯿﻮن اﺗﺎق داری ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﻤﭙـﺮس اﻧﺠـﺎم  ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ: ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﯾﺮ دارد وﺟﻮد :

ﺧﻮدروی ون ﺑﺎرﺑﺮی

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺎق راﻧﻨﺪه واﺗﺎق ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ۳/۵ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع وزن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آن از ﺗﻦ ﺗﺎ اﺳﺖ ۵ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻦ  .

ﻟﻮری

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗـﺎق راﻧﻨـﺪه و اﺗـﺎق ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دو ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع وزن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آن از ۵ ﺗﻦ ﺗـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از ۶ ﺗﻦ است.

ﮐﺸﻨﺪه

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺪک و ﯾـﺎ ﻧﯿﻤـﻪ ﯾـﺪک را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧـﻮد ﮐﺸـﯿﺪه و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورد.

واﻧﺖ دو ﮐﺎﺑﯿﻦ

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری دو منظوره ﮐﻪ اﺗﺎق راﻧﻨـﺪه و ﺳﺮﻧﺸـﯿﻨﺎن و اﺗـﺎق ﺑـﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

واﻧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﯿﻦ

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﮐﻪ اﺗﺎق راﻧﻨﺪه و اﺗـﺎق ﺑـﺎر ﺑﻪ ﺻـﻮرت دو ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺧﻮدرو و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آن ﮐﻤﺘﺮ از ۳/۵ ﺗﻦاست.

ﺗﺮﯾﻠﺮ(ﯾﺪک)

ﻋﺒﺎرت از وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﮐﺸﯿﺪه می ﺷﻮد.

ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺮﯾﻠﺮ(ﻧﯿﻤﻪ ﯾﺪک)

ﻋﺒﺎرت از ﯾﺪﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ بخشی از وزن بار آن به وسیله کامیون یا کامیون های کشنده حمل می شود.

یک پاسخ بنویسید

avatar
  Subscribe  
Notify of